Regulamin

 Anex do Regulaminu

Od dnia 25 .05.2018 roku dodaje się do Regulaminu:

Klauzulę Informacyjną Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”), która stanowi załącznik do Regulaminu nr 5 oraz jest zamieszczona na stronach informacyjnych sklepu tutaj  :

http://dudekdladzieci.pl/pl/i/Polityka-Prywatnosci-klauzula-Informacyjna/32

Aneks do Regulaminu :

Zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 524/2013, od dnia 9 stycznia 2016 dodano  do pkt XIX Regulaminu podpunkt  3.w brzmieniu :

„Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 ....

www_dudekdladzieci_pl/regulamin_01
www_dudekdladzieci_pl/regulamin_02

Załacznik nr 5

Klauzula Informacyjna zgodnie z RODO :

Polityka prywatności

 1. Czego dotyczy Klauzula Informacyjna ?

Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”), w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przedstawiamy informacje wymagane prawem:

 1. Jak pozyskaliśmy Państwa dane osobowe ?

Otrzymaliśmy je w związku z Państwa zakupami, korzystaniem z usług w naszych sklepach stacjonarnych lub serwisach internetowych, w związku z rejestracją w sklepie internetowym  a także w innych przypadkach kontaktu z naszą firmą ( Administratorem)  np. udziałem w promocjach, wyrażaniem opinii lub uczestniczeniu w programach lojalnościowych.

 1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych i Co to oznacza ?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dudek Firma Prywatna  Karina Piotrowska-Dudek , ul. Odkryta 36 a lokal 6 , 03-140 Warszawa , NIP 118-059-59-97 , Regon 012769694 , Firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej , zwana dalej Administratorem.  Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

Administrator  ustala cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych, z tego względu jest odpowiedzialny za ich przetwarzanie zgodnie z przepisami prawa, w tym z RODO, które chroni podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności prawo do ochrony danych osobowych.

 1. W jaki sposób się skontaktować z Administratorem spawie danych osobowych ?

Można to zrobić wysyłając wiadomość na adres e-mail: RODO@dudekdladzieci.pl

Lub poprzez przesłanie korespondencji : Sklep Dudek Dla Dzieci, ul. Dzielna 21 pawilon 6, 01-029 Warszawa (zalecamy z dopiskiem „RODO”)  

 1. Cele i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych

Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy, której Państwo są stroną lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym: sprzedaż towarów lub usług, serwis posprzedażny, świadczenie usług drogą elektroniczną np. newsletter, obsługa konta w sklepie internetowym dudekdladzieci.pl realizacja programów lojalnościowych, wyrażanie opinii, ocen lub komentarzy, obsługa różnych zgłoszeń i zapytań (np. przez internetowy formularz kontaktowy), a także bieżący kontakt z Państwem w powyższym zakresie. W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych jest ich niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b RODO).

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawą przetwarzania danych będzie również, ich niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze  (art. 6 ust. 1 c RODO), a w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji, udostępnienie danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 f RODO):

 • marketing bezpośredni produktów i usług Administratora ;
 • poprawa jakości sprzedawanych przez Administratora towarów lub usług poprzez zasięganie na ten temat opinii lub badanie satysfakcji;
 • wsparcie usług płatniczych, kredytowych lub ubezpieczenia zakupionego towaru;
 • zarządzanie aktywnością na stronach internetowych Administratora poprzez jej monitorowanie, pod kątem poprawy funkcjonalności obsługi, analizy potrzeb, dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami;
 • obsługa komunikatów, opinii lub próśb, gdy nie są one związane z realizacją umowy;
 • wykrywanie i przeciwdziałanie nadużyciom, dochodzenie lub obrona przez roszczeniami, a także prowadzenie postępowań przed organami władzy publicznej lub sądami;
 • ochrona mienia, zdrowia i życia poprzez rejestrowanie obrazu (monitoring) terenu sklepu stacjonarnego oraz terenu wokół tego sklepu;
 • tworzenie analiz, zestawień, statystyk oraz archiwizacja, w tym zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa).

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta będzie podstawą przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 a RODO), a treść tej zgody każdorazowo będzie określać cel przetwarzania danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie.

 1. Czy podanie danych jest obowiązkowe ?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania danych wymaganych przez te przepisy, np. NIP. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do zawarcia lub realizacji umowy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała jej zwarcie.

W przypadku zbierania danych osobowych na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 1. Kto poza Administratorem ma dostęp do Państwa danych osobowych ?

W związku z przetwarzaniem danych w celach i na podstawach opisanych powyżej (pkt. 5), dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

 • podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania umowy, w tym zapewniającym transport towarów, usługi płatnicze, usługi świadczone drogą elektroniczną;
 • podmiotom świadczącym nam usługi marketingowe, agencjom reklamowym;
 • podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub wspierające te systemy;
 • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze lub audytowe;
 • organom władzy publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne.

 

 1. Jak długo przechowujemy dane osobowe ?

Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 5 powyżej celów tj. przez czas realizacji zawartej z Państwem umowy, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego przechowujemy dane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Po tym czasie dane nie będą już przetwarzane w tym celu tj. marketingu bezpośredniego, lecz ich dalsze przechowywanie może być konieczne z uwagi na realizację umowy lub przepis prawa.

 1. Informacja o profilowaniu Państwa danych.

W celach opisanych w pkt. 5, za wyjątkiem przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego, będziemy dokonywać profilowania Państwa danych osobowych, czyli automatycznie je analizować, aby uzyskać informacje na temat preferencji lub zainteresowań (np. badać, jaka oferta może Państwu najbardziej odpowiadać). Przetwarzanie to nie będzie wywoływać skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.

 1. Przysługujące Państwu uprawnienia w zakresie przetwarzania danych

Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługują następujące prawa wynikające z RODO:

 • prawo dostępu do danych osobowych (informacja o przetwarzanych przez Administratora danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych);
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”), gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • prawo do przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa (na zasadach określonych w art. 20 RODO);
 • w przypadku, gdy udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Prawo sprzeciwu

W dowolnym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na uzasadnionym interesie Administratora  lub interesie publicznym (art. 6 ust. 1 e i f RODO), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administrator  nie będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub wykażemy istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe przetwarzamy na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Państwa danych do takich celów.

Zrealizowanie powyższych praw ułatwi Państwu złożenie wniosku na adres wskazany w pkt 4 niniejszej informacji.
W przypadku złożenia wniosku możemy prosić Państwa o podanie dodatkowych informacji w celu zweryfikowania tożsamości.

Skarga do organu nadzorczego

Mogą Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem przez Administratora  danych osobowych.

 1. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), („EOG”). W przypadku, gdy zdecydujemy o przekazaniu danych poza EOG nastąpi to wyłącznie w celu i zakresie dozwolonym przez przepisy prawa. Aktualna informacja o tym znajdzie się na stronie www.dudekdladzieci.pl w polityce prywatności oraz w punkcie informacyjnym sklepu stacjonarnego.

 1. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) oraz informacje systemowe (logi systemów)

W trakcie poruszania się po witrynie internetowej (serwisach dudekdladzieci.pl) mogą być gromadzone informacje w sposób bierny z Państwa strony (tzn. bez aktywnego dostarczania tych informacji przez Państwa). Informacje te są przekazywane z użyciem różnych technologii takich jak pliki cookies lub logi systemów, są bezpieczne dla Państwa urządzeń, nie powodują zmian konfiguracyjnych oraz nie przenoszą wirusów lub niechcianego lub złośliwego oprogramowania.

Informacje systemowe (logi systemów)

Używana przez Państwa przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje nam dane, w postaci logów systemowych (zapisów informatycznych). Są to informacje takie jak: adres (URL) witryny internetowej odwiedzanej przez Państwa poprzednio, adres IP, wersja przeglądarki aktualnie wykorzystywanej przez Państwa komputer, a także czas dostępu i przesłaną ilości danych.

Administrator  może analizować opisane powyżej logi systemów. Informacje uzyskane w ten sposób wykorzystywane są w celach administracyjnych (rozpoznawania i usuwania problemów dotyczących pracy serwerów, w tym naruszeń ich bezpieczeństwa) oraz do badań statystycznych. Informacje te nie są łączone z Państwa danymi osobowymi.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka)

W takcie korzystania ze stron internetowych Administartora , mogą być zapisywane na Państwach urządzeniach pliki tekstowe tzw. cookies. Pliki te zawierają dane informatyczne, które przy ponownych odwiedzinach naszej strony internetowej są odczytywane i pomagają ją dostosować do Państwa preferencji oraz służą do celów statystycznych.

Celem zapisywania plików cookies jest zapewnienie Państwu efektywnego korzystania z naszych serwisów internetowych, przykładowo:

 • utrzymanie sesji, dzięki której zapamiętywana jest zawartość koszyka lub informacja o zalogowaniu się – dzięki temu nie trzeba na każdej podstronie serwisu wpisywać ponownie loginu i hasła oraz przy każdej wizycie w serwisie dostępna jest zawartość koszyka z poprzedniej wizyty;
 • rozpoznanie urządzenia użytkownika – aby, wyświetlać strony zgodnie z Państwa preferencjami, np. ustawienia czcionki, wybór preferowanego sklepu;
 • dostosowanie serwisów – dostarczenie treści dostosowanej do Państwa zainteresowań, polepszenie sposobów działania serwisów i ich zawartości;
 • badanie efektywności naszych reklam.

Mogą Państwo ustawić przeglądarkę internetową w taki sposób, aby ostrzegała Państwa, gdy przesyłany jest plik cookies, bądź też w ogóle blokowała przesyłanie tego typu plików, przy czym w tym drugim przypadku niektóre funkcje strony internetowej mogą nie działać. Korzystanie z naszych serwisów bez wyłączenia obsługi cookies w przeglądarce oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Informację jak zarządzać plikami cookies znajdziemy zwykle w sekcji "Pomoc" poszczególnych przeglądarek, poniżej opisujemy jak wyłączyć cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Mozilla Firefox
W menu "Narzędzia" należy wybrać "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność".
Przeglądarka daje możliwość wyboru pomiędzy usunięciem ciasteczek poszczególnych witryn lub całkowitym ich usunięciem.

Microsoft Internet Explorer
W menu "Narzędzia" należy wybrać "Opcje Internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność".
Specjalnym suwakiem można regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem "Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

Google Chrome
W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz "Ustawienia", następnie ustawienia "Zawansowane". W sekcji "Prywatność i bezpieczeństwo" należy kliknąć przycisk "Ustawienia treści". W sekcji "Pliki cookie" można zmienić ustawienia plików cookie.

Opera
W menu "Narzędzia" należy wybrać "Preferencje" i w nich zakładkę "Zaawansowane".
O ciasteczkach decyduje zaznaczenie lub nie pozycji "Ciasteczka".

Safari
W menu "Safari" należy wybrać "Preferencje" i kliknąć ikonę "Bezpieczeństwo".
W obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”, można zmienić ustawienia plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych
Każdy model urządzenia może obsługiwać zarządzanie plikami cookies w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Państwa urządzenia mobilnego.

 1. Postanowienia końcowe
 2. Korzystając ze strony internetowej dudekdladzieci.pl jak i z funkcji Serwisu, wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności, która jest nieodłącznym elementem Regulaminu.

  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, z tym zastrzeżeniem, że zmiany te nie wpłyną na to, że dudekdladzieci.pl nigdy nie udostępni danych Użytkowników osobom trzecim poza podmiotami o których mowa w art. 7.
Pliki do pobrania:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Regulamin obowiązujący dla Umów zawartych przed 25 grudnia 2014r. :

Regulamin

informacje wstępne

1. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

2. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

3. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

4. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

5. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep. Potwierdzenie zamówienia stanowi zobowiązanie do zapłaty.


1. Strony transakcji

Stoisko internetowe znajdujące się na www.dudekdladzieci.pl jest prowadzone przez podmiot : "DUDEK" Firma Prywatna, Karina Piotrowska - Dudek, ul. Odkryta 36 a lokal 6, 03-140 Warszawa, NIP 118-059-59-97 ,  adres do korespondencji : Sklep Dudek, ul. Dzielna 21 lokal 6 , 01-029 Warszawa, Zwany dalej Sprzedawcą.

Klientem stoiska – sklepu internetowego może być każda składająca zamówienie osoba pełnoletnia z wyłączeniem osób z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, zwana dalej Kupującym. Kupujący może wskazać inną osobę jako Odbiorcę zakupionych przedmiotów, odpowiedzialność za wszelkie czynności dotyczące transakcji ponosi Kupujący.

2. Przedmiot transakcji

Wszystkie przedmioty będące w ofercie stoiska- sklepu internetowego są nowe, posiadają wymagane atesty, dowód zakupu ( paragon lub na życzenie fakturę VAT) , gwarancję producenta jeśli została udzielona.

Oferta stoiska - sklepu internetowego jest wydzieloną częścią oferty firmy i nie dotyczy sprzedaży prowadzonej w sklepie stacjonarnym prowadzonym przez Sprzedawcę.. Wszystkie warunki sprzedaży zawarte w niniejszym Regulaminie dotyczą sprzedaży prowadzonej z magazynów Centralnych Sprzedawcy i dostawy na terenie Polski.

3. Składanie zamówienia

Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem internetowego systemu komputerowego obsługującego sprzedaż w stoisku internetowym, w wyjątkowych przypadkach telefonicznie 511 133 823 .Zamówienia złożone telefonicznie wymagają dodatkowego potwierdzenia. W przypadku zamówień składanych telefonicznie Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wypełnienia w jego imieniu karty zamówienia.

Złożenie zamówienia w stoisku – sklepie internetowym następuje poprzez zatwierdzenie zakupu w karcie zamówienia. Zawarcie transakcji następuje w chwili potwierdzenia złożenia zamówienia. Po umieszczeniu zamawianych produktów w koszyku i prawidłowym wypełnieniu karty zamówienia należy postępować zgodnie ze wskazówkami przekazywanymi w komunikatach generowanych przez system komputerowy obsługujący sprzedaż..


Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby zrealizować transakcję zgodnie z zamówieniem, może jednak odstąpić od realizacji , jeżeli w terminie 30 dni od przyjęcia zamówienia nie może go zrealizować, w takim przypadku zawiadomi Kupującego wysyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Kupującego adres e-mail lub SMS w przypadku zamówień telefonicznych.

Odstąpienie od Umowy przed wysyłką - anulowania zamówienia
Kupujący może odstąpić od transakcji przed wysłaniem zamówionego przedmiotu . Warunkiem uznania transakcji za anulowaną przed wysyłka jest skuteczne powiadomienie Sprzedawcy o rezygnacji z zakupu i  uzyskania pisemnego potwierdzenia Sprzedawcy o przyjęciu rezygnacji . W przypadku gdy Kupujący nie uzyska potwierdzenia Sprzedawcy o  otrzymaniu rezygnacji i przedmiot zostanie wysłany Kupującemu przysługuje mu prawo odstąpienia od Umowy wg zasad opisanych w dziale Zwroty. Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby przesyłki były realizowane zgodnie z zamówieniami Kupujących. Prawo dostąpienia od Umowy nie dotyczy przedmiotów sprowadzonych na specjalne zamówienie ( spoza regularnej oferty sklepu) lub o właściwościach określonych przez kupującego.

4. Termin realizacji zamówienia

Znajduje się w opisie przedmiotu, jest to prognozowany termin wysyłki przedmiotu liczony od dnia wpływu wpłaty na konto Sprzedawcy, w dniach roboczych.
Większość przedmiotów wystawionych w stoisku-sklepie internetowym jest dostępna od ręki z naszych magazynów, termin dostawy może być znacznie krótszy niż podano w opisie, termin wysyłki takich przedmiotów wynosi do 2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty.

Kupujący otrzyma informację o nadaniu przesyłki, w przypadku przesyłek kurierskich należy spodziewać się dostawy w następnym lub kolejnym dniu roboczym, w przypadku przesyłek pocztowych w terminie do 14 dni ( zwykle nie dłużej niż 4 dni, z wyłączeniem przypadków losowych i okresów przedświątecznych).
W przypadku nieodebrania przesyłki i jej zwrotu do Sprzedawcy Kupujący ponosi koszty transportu i oraz wszelkie inne koszty jakie zostaną naliczone w związku z dostarczeniem tej przesyłki do Sprzedawcy przez realizującego przesyłkę.

5. Płatność

Płatność za zakupione towary przyjmujemy w formie przedpłaty - przelewu na konto lub wpłaty gotówkowej w kasie Sklepu, w większości ofert udostępniona jest również opcja  wysyłki za pobraniem .
Termin płatności ( data zaksięgowania należności na koncie Sprzedawcy) wynosi 3 dni od złożenia zamówienia, zamówienia nie opłacone w tym terminie zostaną anulowane. Termin płatności dla zamówień przedmiotów zarezerwowanych do sprzedaży „od reki„ wynosi 1 dzień kalendarzowy.  Istnieje możliwość zatrzymania zamówienia, jeżeli z ważnych powodów płatność w terminie nie jest możliwa. W takim przypadku prosimy o poinformowanie nas o konieczności przedłużenia terminu płatności.

6. Przesyłka

Przedmioty wysyłamy przesyłkami kurierskimi lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Koszt przesyłki jest podany automatycznie przez sklep po złożeniu zamówienia, przy zakupach większej ilości przedmiotów w zasadzie należy przyjąć koszt najwyższy z opisanych, o ile waga i rozmiary kolejnych przedmiotów nie uniemożliwiają wysyłki w jednej paczce. W razie wątpliwości prosimy o kontakt.

Wszystkie przesyłki kurierskie są ubezpieczone od szkód powstałych w transporcie, aby skorzystać z prawa do odszkodowania należy zgłosić ewentualne uszkodzenia przy odbiorze. Dlatego zalecamy otwarcie i sprawdzenie przesyłki przy kurierze, który ma obowiązek zaczekać aż odbiorca sprawdzi zawartość przesyłki . Przesyłki dostarczone przez Pocztę (jeśli zawierają przedmioty mogące ulec uszkodzeniu w transporcie ) też należy sprawdzić przy odbiorze.  W przypadku stwierdzenia znacznych lub istotnych  uszkodzeń zalecamy nieodbieranie przesyłki.
Zgodnie z art. 545 &2 KC Kupujący winien przed odbiorem przesyłki dokładnie ją sprawdzić. Jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Protokół szkody, sporządzony w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej, zostanie uznany za podstawę dochodzenia roszczeń w zakresie uszkodzeń oraz ubytków powstałych w czasie transportu i znacznie ułatwi postępowanie reklamacyjne z tego tytułu.

 

Odbiór osobisty przedmiotów odbywa się w magazynie centralnym w Warszawie –Białołęce, po ustaleniu terminu, w dni powszednie w godz. 8.00-9.00 . Warunkiem ustalenia odbioru jest zaksięgowanie wpłaty najpóźniej do godz. 17.00 poprzedniego dnia powszedniego. Odbiór osobisty jest również możliwy w naszym Sklepie po ustaleniu terminu. Przy odbiorze osobistym zleconym w sklepach stacjonarnych pobieramy opłatę za przygotowanie do wydania ( pakowanie, przesyłkę, składowanie) , która zazwyczaj wynosi ok. 5-20 zł za karton. Termin odbioru wynosi do 3 dni od zawiadomienia o przygotowaniu przedmiotu do wydania. Za przechowywanie przedmiotów nieodebranych w tym terminie zostanie naliczona dodatkowa opłata w wys .min. 15 zł dziennie lub sprzedaż zostanie anulowana a zwrot wpłaty dokonany w terminie 7 dni. Decyzję o płatnym przechowywaniu lub anulowaniu sprzedaży podejmuje Sprzedawca.

Po otrzymaniu przesyłki prosimy o krótką informację za pomocą formularza kontaktowego, jest to dla nas potwierdzenie, że przedmiot dotarł i spełnia Państwa oczekiwania. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt.

7. Zwroty

Jak zwykle w sprzedaży wysyłkowej wszystkim naszym klientom  ( będącymi Konsumentem -  w rozumieniu i na warunkach "Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej ... z dnia 27 lipca 2002r. )  przysługuje prawo odstąpienia od umowy terminie 10 dni od otrzymania przedmiotu. Warunkiem odstąpienia od umowy jest przesłanie odpowiedniego oświadczenia (zawierającego dane kupującego, informacje o transakcji, nr rachunku bankowego do zwrotu ceny) oraz zwrot nieużywanego i kompletnego przedmiotu. W celu przyspieszenie procedury zwrotu wpłaty zalecamy  niezwłoczny zwrot  przedmiotu , załączenie dowodu zakupu i odesłanie przedmiotu w stanie nieuszkodzonym oraz staranne zapakowanie go w oryginalne opakowania aby nie uległ uszkodzeniu w transporcie . Koszt odesłania  przesyłki w takim przypadku ponosi Kupujący. Zwrot wpłaty ceny nastąpi w terminie do 14 dni.  Prawo zwrotu nie dotyczy transakcji zawartych zgodnie z art 10.pkt 3. Ustawy z dnia 2 marca 2000r (o ochronie niektórych praw konsumentów....)
Kontakt ze sprzedawcą przez dokonaniem wysyłki zwrotnej w celu ustalenia adresu do wysyłki znacznie usprawni procedurę rozpatrzenia zgłoszenia.

 

8. Reklamacje i naprawy pozagwarancyjne

W przypadku konieczności złożenia reklamacji lub dokonania naprawy pozagwarancyjnej należy zawiadomić Sprzedawcę telefonicznie lub mailowo o zaistniałym problemie. Wszystkie reklamacje i naprawy staramy się załatwiać jak najszybciej i z jak najmniejszym kłopotem dla klientów. Dlatego w każdym przypadku prosimy o przygotowanie opisu usterek, w miarę możliwości wykonanie zdjęć, przedstawienie gwarancji. Po ocenie możliwości wykonania naprawy Kupujący otrzyma informację jak i gdzie przesłać przedmiot, w zależności od problemu istnieje możliwość dosłania uszkodzonych elementów, wysłania przedmiotu do producenta lub wykonania naprawy w naszym serwisie. Nie przyjmujemy żadnych nie ustalonych z nami przesyłek oraz nie zwracamy kosztów takich przesyłek.
Kontakt ze sprzedawcą przez dokonaniem wysyłki zwrotnej w celu ustalenia odpowiedniego adresu do wysyłki może znacznie przyśpieszyć  rozpatrzenie zgłoszenia.

Kupujący może korzystać z prawa do zgłoszenia niezgodności przedmiotu z Umową do sprzedawcy lub z prawa gwarancji udzielonej przez producenta lub dystrybutora. Większość przedmiotów oferowanych w sklepie posiada gwarancje door to door , co oznacza bezpośredni serwis gwaranta wraz z przesyłkami do /od klienta. Warunki gwarancji dostarczane są z przedmiotem. W przypadkach określonych w warunkach gwarancji sprzedawca pośredniczy w przekazywaniu zgłoszeń gwarancyjnych . Sprzedawca nie udziela własnych gwarancji.

Zgłoszenie niezgodności z umową może zostać złożone pisemnie e-mailem lub pismem poleconym na adres korespondencyjny Sprzedawcy , natomiast wszelkie zgłoszenia w sprawie rozpatrzonych zgłoszeń , odwołania , rokowania itp mogą zostać przedstawione Sprzedawcy wyłącznie w pismem poleconym na adres korespondencyjny, wszelkie inne formy kontaktu pozostaną uznane za niedostarczone.Sprzedawca prowadzi własny serwis i dokonuje napraw z tytułu niezgodności z umową we własnym zakresie. Naprawy wykonane poza serwisami gwarantów mogą powodować utratę gwarancji.

9. Dane osobowe

Kupując przedmioty w stoisku – sklepie internetowym Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu zrealizowania transakcji.

10. Inne informacje

Dokładamy wszelkich starań aby opisy na naszych aukcjach były rzetelne, dokładne i czytelne, informujemy jednak,ze w wyjątkowych przypadkach  w opisach mogą znaleźć się niezgodności treści i zdjęc wynikające ze zmian wprowadzonych przez producentów w trakcie trwania katalogów. W razie braku innych zastrzeżeń za zgodne z zamówieniem będą uznawane przedmioty przedstawione w ofercie katalogowej publikowanej w ofercie Sprzedawcy oraz egzemplarze tego samego typu/modelu pochodzące z aktualnej produkcji producenta , w których dokonano zmian w trakcie trwania katalogu.W każdym przypadku otrzymanie przedmiotu niezgodnego z opisem zamieszczonym w naszej ofercie uprawnia kupującego  do składania reklamacji wobec Sprzedającego. Sprzedający informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami strony mają możliwość odstąpienia od umowy w przypadku gdy w terminie 30 dni nie jest możliwe  dostarczenia przedmiotów z wążnych i niezależnych przyczyn, np w związku z zawieszeniem lub wyczerpaniem kolekcji .

Niezgodności kolorów przedstawionych w ofercie z rzeczywistym wyglądem przedmiotów wynikająca z różnic w wyglądzie rzeczywistym względem wyglądu zdjęć na monitorach nie może być podstawą do uznania reklamacji .

Dostawy zrealizowane błędnie z winy Sprzedawcy ( takie jak : braki ilościowe, pomyłki w pakowaniu, przesyłki niezgodne z zamówieniem ) będą niezwłocznie wymieniane na koszt Sprzedawcy. Kupujący zawiadomi Sprzedającego  o błędnej dostawie niezwłoczne, w miarę możliwości odmawiając przyjęcia przesyłki w obecności kuriera.
W razie wątpliwości prosimy o zadawanie pytań przed dokonaniem zakupu.

Wszelkie informacje dodatkowe do transakcji, zmiany , wyjaśnienia nie zgłoszone przy składaniu zamówienia mogą być zgłoszone w późniejszym terminie wyłącznie z adresu e-mail podanego przy składaniu zamówienia, informacje zgłaszane z innych adresów nie będą brane pod uwagę.

11. Spory

Spory wynikające z transakcji będących przedmiotem Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie i   zgodnie z niniejszym Regulaminem . W razie niemożności rozstrzygnięcia sporu polubownie lub braku odpowiedniego przepisu w Regulaminie spór zostanie rozwiązany zgodnie z obowiązującym aktualnie prawodawstwem  .

Dudekdladzieci

Warszawa, dnia 13 listopada 2013r

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Regulamin

informacje wstępne

1. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

2. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

3. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

4. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

5. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep


1. Strony transakcji

Stoisko internetowe znajdujące się na www.dudekdladzieci.pl jest prowadzone przez podmiot wpisany do rejestru działalności gospodarczej Warszawa – Bielany  pod nazwą "DUDEK" Firma Prywatna, Karina Piotrowska - Dudek, ul. Magiera 12a /40, 01-873 Warszawa, NIP 118-059-59-97 , nr wpisu 13639,  Zwany dalej Sprzedawcą.

Klientem stoiska – sklepu internetowego może być każda składająca zamówienie osoba pełnoletnia z wyłączeniem osób z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, zwana dalej Kupującym. Kupujący może wskazać inną osobę jako Odbiorcę zakupionych przedmiotów, odpowiedzialność za wszelkie czynności dotyczące transakcji ponosi Kupujący.

2. Przedmiot transakcji

Wszystkie przedmioty będące w ofercie stoiska- sklepu internetowego są nowe, posiadają wymagane atesty, dowód zakupu ( paragon lub na życzenie fakturę VAT) , gwarancję producenta jeśli została udzielona.

Oferta stoiska - sklepu internetowego jest wydzieloną częścią oferty firmy i nie dotyczy sprzedaży prowadzonej w sklepie stacjonarnym prowadzonym przez Sprzedawcę.. Wszystkie warunki sprzedaży zawarte w niniejszym Regulaminie dotyczą sprzedaży prowadzonej z magazynów Centralnych Sprzedwcy i dostawy na terenie Polski.

3. Składanie zamówienia

Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem internetowego systemu komputerowego obsługującego sprzedaż w stoisku internetowym, w wyjątkowych przypadkach telefonicznie 511 133 823 lub faxem na nr. 022-636 36 29. Zamówienia złożone telefonicznie i faxem wymagają dodatkowego potwierdzenia. W przypadku zamówień składanych faxem i telefonicznie Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wypełnienia w jego imieniu karty zamówienia.

Złożenie zamówienia w stoisku – sklepie internetowym następuje poprzez zatwierdzenie zakupu w karcie zamówienia. Zawarcie transakcji następuje w chwili potwierdzenia złożenia zamówienia. Po umieszczeniu zamawianych produktów w koszyku i prawidłowym wypełnieniu karty zamówienia należy postępować zgodnie ze wskazówkami przekazywanymi w komunikatach generowanych przez system komputerowy obsługujący sprzedaż..


Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby zrealizować transakcję zgodnie z zamówieniem, może jednak odstąpić od realizacji , jeżeli w terminie 30 dni od przyjęcia zamówienia nie może go zrealizować, w takim przypadku zawiadomi Kupującego wysyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Kupującego adres e-mail lub SMS w przypadku zamówień telefonicznych i składanych faxem.

Odstąpienie od Umowy przed wysyłką - anulowania zamówienia
Kupujący może odstąpić od transakcji przed wysłaniem zamówionego przedmiotu . Warunkiem uznania transakcji za anulowaną przed wysyłka jest skuteczne powiadomienie Sprzedawcy o rezygnacji z zakupu i  uzyskania pisemnego potwierdzenia Sprzedawcy o przyjęciu rezygnacji . W przypadku gdy Kupujący nie uzyska potwierdzenia Sprzedawcy o  otrzymaniu rezygnacji i przedmiot zostanie wysłany Kupującemu przysługuje mu prawo odstąpienia od Umowy wg zasad opisanych w dziale Zwroty. Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby przesyłki były realizowane zgodnie z zamówieniami Kupujących. Prawo dostąpienia od Umowy nie dotyczy przedmiotów sprowadzonych na specjalne zamówienie ( spoza regularnej oferty sklepu) lub o właściwościach określonych przez kupującego.

4. Termin realizacji zamówienia

Znajduje się w opisie przedmiotu, jest to prognozowany termin wysyłki przedmiotu liczony od dnia wpływu wpłaty na konto Sprzedawcy.
Większość przedmiotów wystawionych w stoisku-sklepie internetowym jest dostępna od ręki z naszych magazynów, termin dostawy może być znacznie krótszy niż podano w opisie, termin wysyłki takich przedmiotów wynosi do 2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty.

Kupujący otrzyma informację o nadaniu przesyłki, w przypadku przesyłek kurierskich należy spodziewać się dostawy w następnym lub kolejnym dniu roboczym, w przypadku przesyłek pocztowych w terminie do 14 dni ( zwykle nie dłużej niż 4 dni, z wyłączeniem przypadków losowych i okresów przedświątecznych).
W przypadku nieodebrania przesyłki i jej zwrotu do Sprzedawcy Kupujący ponosi koszty transportu i oraz wszelkie inne koszty jakie zostaną naliczone w związku z dostarczeniem tej przesyłki do Sprzedawcy przez realizującego przesyłkę.

5. Płatność

Płatność za zakupione towary przyjmujemy w formie przedpłaty - przelewu na konto lub wpłaty gotówkowej w kasie Sklepu, stali klienci mogą korzystać z możliwości wysyłki za pobraniem ( po uzgodnieniu), w takim przypadku może zostać naliczona dodatkowa opłata.
Termin płatności ( data zaksięgowania należności na koncie Sprzedawcy) wynosi 7 dni od złożenia zamówienia, zamówienia nie opłacone w tym terminie zostaną anulowane. Termin płatności dla zamówień przedmiotów zarezerwowanych do sprzedaży „od reki„ wynosi 1 dzień kalendarzowy.  Istnieje możliwość zatrzymania zamówienia, jeżeli z ważnych powodów płatność w terminie nie jest możliwa. W takim przypadku prosimy o poinformowanie nas o konieczności przedłużenia terminu płatności.

6. Przesyłka

Przedmioty wysyłamy przesyłkami kurierskimi lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Koszt przesyłki jest podany automatycznie przez sklep po złożeniu zamówienia, przy zakupach większej ilości przedmiotów w zasadzie należy przyjąć koszt najwyższy z opisanych, o ile waga i rozmiary kolejnych przedmiotów nie uniemożliwiają wysyłki w jednej paczce. W razie wątpliwości prosimy o kontakt.

Wszystkie przesyłki kurierskie są ubezpieczone od szkód powstałych w transporcie, aby skorzystać z prawa do odszkodowania należy zgłosić ewentualne uszkodzenia przy odbiorze. Dlatego zalecamy otwarcie i sprawdzenie przesyłki przy kurierze, który ma obowiązek zaczekać aż odbiorca sprawdzi zawartość przesyłki . Przesyłki dostarczone przez Pocztę (jeśli zawierają przedmioty mogące ulec uszkodzeniu w transporcie ) też należy sprawdzić przy odbiorze.  W przypadku stwierdzenia znacznych lub istotnych  uszkodzeń zalecamy nieodbieranie przesyłki.
Zgodnie z art. 545 &2 KC Kupujący winien przed odbiorem przesyłki dokładnie ją sprawdzić. Jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Protokół szkody, sporządzony w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej, zostanie uznany za podstawę dochodzenia roszczeń w zakresie uszkodzeń oraz ubytków powstałych w czasie transportu i znacznie ułatwi postępowanie reklamacyjne z tego tytułu.

 

Odbiór osobisty przedmiotów odbywa się w magazynie centralnym w Warszawie –Białołęce, po ustaleniu terminu, w dni powszednie w godz. 8.00-9.00 . Warunkiem ustalenia odbioru jest zaksięgowanie wpłaty najpóżniej do godz. 17.00 poprzedniego dnia powszedniego. Odbiór osobisty jest również możliwy w naszym Sklepie po ustaleniu terminu. Przy odbiorze osobistym zleconym w sklepie ul.Dzielna pobieramy opłatę za przygotowanie do wydania ( pakowanie, przesyłkę, składowanie) , która zazwyczaj wynosi ok. 15-20 zł za karton. Termin odbioru wynosi do 3 dni od zawiadomienia o przygotowaniu przedmiotu do wydania. Za przechowywanie przedmiotów nieodebranych w tym terminie zostanie naliczona dodatkowa opłata w wys .min. 15 zł dziennie lub sprzedaż zostanie anulowana a zwrot wpłaty dokonany w terminie 7 dni. Decyzję o płatnym przechowywaniu lub anulowaniu sprzedaży podejmuje Sprzedawca.

Po otrzymaniu przesyłki prosimy o krótką informację za pomocą formularza kontaktowego, jest to dla nas potwierdzenie, że przedmiot dotarł i spełnia Państwa oczekiwania. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt.

7. Zwroty

Jak zwykle w sprzedaży wysyłkowej wszystkim naszym klientom  ( będącymi Konsumentem -  w rozumieniu i na warunkach "Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej ... z dnia 27 lipca 2002r. )  przysługuje prawo odstąpienia od umowy terminie 10 dni od otrzymania przedmiotu. Warunkiem odstąpienia od umowy jest przesłanie odpowiedniego oświadczenia (zawierającego dane kupującego, informacje o transakcji, nr rachunku bankowego do zwrotu ceny) oraz zwrot nieużywanego i kompletnego przedmiotu. W celu przyspieszenie procedury zwrotu wpłaty zalecamy  niezwłoczny zwrot  przedmiotu , załączenie dowodu zakupu i odesłanie przedmiotu w stanie nieuszkodzonym oraz staranne zapakowanie go w oryginalne opakowania aby nie uległ uszkodzeniu w transporcie . Koszt odesłania  przesyłki w takim przypadku ponosi Kupujący. Zwrot wpłaty ceny nastąpi w terminie do 14 dni.  Prawo zwrotu nie dotyczy transakcji zawartych zgodnie z art 10.pkt 3. Ustawy z dnia 2 marca 2000r (o ochronie niektórych praw konsumentów....)

 

8. Reklamacje i naprawy pozagwarancyjne

W przypadku konieczności złożenia reklamacji lub dokonania naprawy pozagwarancyjnej należy zawiadomić Sprzedawcę telefonicznie lub mailowo o zaistniałym problemie. Wszystkie reklamacje i naprawy staramy się załatwiać jak najszybciej i z jak najmniejszym kłopotem dla klientów. Dlatego w każdym przypadku prosimy o przygotowanie opisu usterek, w miarę możliwości wykonanie zdjęć, przedstawienie gwarancji. Po ocenie możliwości wykonania naprawy Kupujący otrzyma informację jak i gdzie przesłać przedmiot, w zależności od problemu istnieje możliwość dosłania uszkodzonych elementów, wysłania przedmiotu do producenta lub wykonania naprawy w naszym serwisie. Nie przyjmujemy żadnych nie ustalonych z nami przesyłek oraz nie zwracamy kosztów takich przesyłek.

9. Dane osobowe

Kupując przedmioty w stoisku – sklepie internetowym Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu zrealizowania transakcji.

10. Inne informacje

Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby opisy przedmiotów były rzetelne, dokładne i czytelne, zastrzega sobie jednak prawo do popełniana błędów w opisach oraz do niezgodności opisów i zdjęć ze stanem rzeczywistym wynikających ze zmian wprowadzonych przez producentów lub niezgodności kolorów przedstawionych w ofercie z rzeczywistym wyglądem przedmiotów. W razie wątpliwości prosimy o zadawanie pytań przed dokonaniem zakupu.

Wszelkie informacje dodatkowe do transakcji, zmiany , wyjaśnienia nie zgłoszone przy składaniu zamówienia mogą być zgłoszone w późniejszym terminie wyłącznie z adresu e-mail podanego przy składaniu zamówienia, informacje zgłaszane z innych adresów nie będą brane pod uwagę.


Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące przedmiotów i zasad sprzedaży zadane mailem, jednak przed zadaniem pytań prosimy dokładnie przeczytać opis, poszperać na naszych pozostałych opisach lub zajrzeć na nasza stronę www.dudekdladzieci.pl gdzie znajdują się dodatkowe informacje o produktach i o naszej firmie.

11. Spory

Spory wynikające z transakcji będących przedmiotem Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie i   zgodnie z niniejszym Regulaminem . W razie niemożności rozstrzygnięcia sporu polubownie lub braku odpowiedniego przepisu w Regulaminie spór zostanie rozwiązany zgodnie z obowiązującym aktualnie prawodawstwem  .

Dudekdladzieci

Warszawa, dnia 12 grudnia 2011.

 

wersja obowiązująca dla zakupów dokonanych przed publikacją regulaminu w wersji powyżej :

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Dudek Dla Dzieci

 

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: "DUDEK" Firma Prywatna. z siedzibą w Warszawa , adres do korespondencji : Sklep Dudek, ul. Dzielna 21 lokal 6, 01-029 Warszawa, Odkryta 36 a lokal 6 , NIP: 1180595997, tel sprzedaz internet 511 133 823, adres email: sklep_www@dudekdladzieci.pl.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

 

§2

Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

 

§3

Płatności

 

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,

b) przelewem – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Klienta,

c) w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

Wysyłka towaru

 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

§5

Reklamacje

 

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 10 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:

a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od  umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),

b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f) dostarczania prasy,

g) usług w zakresie gier hazardowych.

   

§7 

Ochrona prywatności

 

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

 

§8

Własność intelektualna

 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony

Zapłać później

Sklep internetowy od home.pl